ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ИСИКОЛ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0377/02.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 4293-1/28.09.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг-изток“, УПИ IV, кв. 22, община Несебър издадено на „ИСИКОЛ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Преслав Тодоров Павлов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.