ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМАЗОНА“ ООД

Със заповед № ЗОА-0409/05.07.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1305-2/04.08.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. "Илинден" № 9, издадено на „Фармазона“ ООД с ръководител маг.-фарм. Светослав Огнянов Чилингиров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.