ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „М Н 2011” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0346/13.06.2018 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-131-1/01.12.2014 г., издадено на „М Н 2011” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград 4230, ул. „Тракия“ № 33 като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.