ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ТРАЯНКА АТАНАСОВА СТОЙКОВА

Със заповед № ЗОА-0497/13.08.2018 г. e отнето Разрешение № 6549-НА/17.03.2004г. за откриване на аптека на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 55, издадено на маг.фарм.  Траянка Атанасова Стойкова, с ръководител  магистър-фармацевт  Траянка Атанасова Стойкова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.