ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АПТЕКА ИЗИДА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0538/24.08.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1008/19.05.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 156, издадено на „АПТЕКА ИЗИДА“ ЕООД, ЕИК: 203230033 и с ръководител магистър-фармацевт Владимир Руменов Владимиров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.