ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „СИМ – ИН ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА-0581/10.09.2018 г. e отнето Разрешение № АП-768/16.07.2014г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг“- запад, кв. „Чайка“ № 8, издадено на  „СИМ – ИН ФАРМА“ ООД, с ЕИК 201416092 и с ръководител магистър-фармацевт Анна Георгиева Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.