ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МУЛТИФАРМА-ЛЮДМИЛА МИНЕВА“

Със заповед № ЗОА-0276/04.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-110/04.04.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Говедаре, община Пазарджик, УПИ IX-кметство, кв. 26, издадено на ЕТ „МУЛТИФАРМА-ЛЮДМИЛА МИНЕВА“  и с ръководител магистър-фармацевт Нина Георгиева Манолова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.