ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МЕАЦА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0289/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-767/16.07.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, ул. "Сан Стефано" № 1, издадено на „Меаца“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Румяна Томова Станкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.