ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ„ЦВЕТАН СОКОЛОВ“

Със заповед № ЗОА-0439/19.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 316/21.01.2008г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ардино, обл. Кърджали, ул. „Търговска“ № 14, издадено на ЕТ„ЦВЕТАН СОКОЛОВ“  и с ръководител маг.-фарм. Цветан Димитров Соколов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.