ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ХЕКИМИН-НАЧКО ДОБРЕВ“

Със заповед № ЗОА-0444/20.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 287/28.12.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Равно поле, ул. „Иван Вазов“ № 29, Община Елин Пелин, издадено на ЕТ „ХЕКИМИН-НАЧКО ДОБРЕВ“ и с ръководител магистър-фармацевт Начко Стоев Добрев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.