ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ДОБРО ЗДРАВЕ – Ангелина Банчева“

Със заповед № ЗОА-0480/03.08.2018 г. e отнето Разрешение № 5710-НА/28.12.2002г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Велико Търново ул. „Теодоси Търновски“ №25 А, издадено на ЕТ „ДОБРО ЗДРАВЕ – Ангелина Банчева“, и с ръководител магистър-фармацевт Ангелина Петрова Банчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.