ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ВАНЮ БОБЕВ БОБЕВ

Със заповед № ЗОА-0443/20.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 6017-НА / 20.05.2003 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Силистра, ул. „Д-р Атанас Янков“ № 2, ДКЦ - I, издадено на маг. фарм. Ваню Бобев Бобев, с ръководител  магистър-фармацевт Ваню Бобев Бобев, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.