ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПИРИНФАРМА 2000“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0483/07.08.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1395/08.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Пампорово, УПИ III-158, кв. 14, издадено на „ПИРИНФАРМА 2000“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Стефан Раднев Стефанов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.