ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДЕНТАЛШОП.БГ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0110/11.02.2019 г. e отнето разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № IV-P-T- 349/09.03.2011 г., издадено на „ДЕНТАЛШОП.БГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София 1592, район Слатина, ул. „Източна тангента“ № 102, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. Пловдив, район Централен, бул. „Пещерско шосе“ № 30, ет. 6, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.