ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ВИВА 1“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0110/11.02.2019 г. e отнето Разрешение № 1361/10.03.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, к-с „Изгрев“, бл.15, вх. 4 с ръководител магистър-фармацевт Янита Данчева Данчева, издадено на „ВИВА 1“ ЕООД, ЕИК 147230151, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.15, вх. 4, ет. 1, ап. 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.