ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КРАСОТА И ЗДРАВЕ 2017“ ООД

Със заповед № ЗОА-0072/24.01.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1464-1/12.10.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. “Малгара“ № 4 издадено на „КРАСОТА И ЗДРАВЕ 2017“ ООД, ЕИК 204441460 и с ръководител магистър-фармацевт Милена Бонева Далемска, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.