ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МЕДИКАЛ ЛАЙФ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0006/02.01.2019 г. e отнето Разрешение № АП-1167-1/29.09.2016г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 202-А-1, вх. Г, магазин №6, издадено на „Медикал лайф“ ООД, с ръководител магистър-фармацевт Татяна Видолова Дакова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл.235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.