ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ТРАКИЯ ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0001/02.01.2019 г. e отнето Разрешение № 4258/26.08.2011г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ № 53, МЦ „Авицена“ ЕООД гр. Кърджали, издадено на „Тракия фарм“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Венка Панайотова Топалова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.