ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „КАСТОР-90-МАРИЯ КУЗЕВА“

Със заповед № ЗОА-0005/02.01.2019 г. e прекратено Разрешение № 2361/03.12.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 26, вх. Б, издадено на ЕТ „КАСТОР-90-МАРИЯ КУЗЕВА“, ЕИК 831442636 и с ръководител магистър-фармацевт Мария Милкова Кузева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.