ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ХЕЛТИС“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0812/17.12.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1616/15.01.2018 г. г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Банско, ул. „Найден Геров“ № 3 , издадено на „ХЕЛТИС“ ЕООД, с ЕИК: 204868448  и с ръководител магистър-фармацевт Ибрахим Ал Касти, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.