ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КА-ФАРМ 2011“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0811/17.12.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-786-2/10.04.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Куклен, ул. „Славянска“ № 7 , издадено на „КА-ФАРМ 2011“ ЕООД, с ЕИК: 201639145  и с ръководител магистър-фармацевт Найден Атанасов Моллов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.