ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО «ЛИТОС» ЕООД

Със заповед № ЗОА-0748/20.11.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-133-1/10.07.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Павликени, бул. “Руски“ № 23, издадено на «ЛИТОС» ЕООД, ЕИК 104671229 и с ръководител магистър-фармацевт Любка Стефанова Кърчева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.