ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АПТЕКА ПРИМА 2000“ ООД

Със заповед № ЗОА-0709/05.11.2018 г. e прекратено Разрешение № 1941/21.08.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 24, издадено на „Аптека Прима 2000“ ООД, ЕИК 200663951 и с ръководител маг.-фарм. Иванка Василева Липованска, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.