ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО МАРИЯ ПЕТКОВА ЗАХАРИЕВА-КЕМАЛОВА

Със заповед № ЗОА-0583/10.09.2018 г. e прекратено Разрешение № 1404-НА/13.04.1998 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимии“ № 86, издадено на маг.фарм.  Мария Петкова Захариева-Кемалова, с ръководител  магистър-фармацевт  Мария Петкова Захариева-Кемалова, поради изтичане на 12.08.2009 г. на едногодишния срок за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.)

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.