ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0531/21.08.2018 г. e отнето Разрешение № АП - 1020/15.06.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Поп Димитър“ № 3 издадено на „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД, ЕИК 103701527, с ръководител магистър-фармацевт Донка Иванова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.