ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „БУЛДАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0557/28.08.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1284/20.06.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Котел, ул.„Неофит Бозвели“ № 1, издадено на „Булдара интернешънъл” ЕООД и с ръководител маг.-фарм Кольо Минев Колев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.