ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ИВАНКА ГАНЕВА ДИМИТРОВА“

Със заповед № ЗОА-0582/10.09.2018 г. e отнето Разрешение № 6032-НА/30.05.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимии“ № 81Г, издадено на ЕТ Иванка Ганева Димитрова, с ръководител магистър-фармацевт Иванка Ганева Димитрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.