ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МАРИЕТА РИМПАПОВА“

Със заповед № ЗОА-0115/12.02.2019 г. e прекратено Разрешение № 2028/24.09.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Столетов“, бл. 5А, издадено на ЕТ „Мариета Римпапова“, ЕИК 831912666 и с ръководител маг.-фарм. Мариета Христофорова Римпапова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.