ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „М И С ФАРМА ГРУП“ ООД

Със заповед № ЗОА-0150/25.02.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1101-3/15.06.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-запад, Община Несебър, УПИ IV-общ, кв. 5001, издадено на „М И С ФАРМА ГРУП“ ООД, ЕИК 203504679 и с ръководител магистър-фармацевт Кичка Иванова Желязкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.