ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „М и С ФАРМКОНСУЛТ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0177/28.02.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-443/01.07.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Свети Влас-Юг, УПИ IX-7026, комплекс „Лазур 2“, община Несебър, издадено на „М и С ФАРМКОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 202473655 и с ръководител магистър-фармацевт Веселин Иванов Джелепов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.