ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „М и С ФАРМЕКСПЕРТ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0178/28.02.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-788/01.08.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Равда, община Несебър, УПИ-XXVIII-520, издадено на „М и С ФАРМЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 203025060 и с ръководител магистър-фармацевт Веселина Трифонова Чолакова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.