ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МАРИО ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА-0182/28.02.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-194-2/07.08.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Свети Влас-Юг, Община Несебър , ул. „Морска“, Г-Пансионат, УПИ III-6028,6029, кв.11,издадено на „МАРИО ФАРМА“ ООД, ЕИК 201957450 и с ръководител магистър-фармацевт Ваня Николова Главашка, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.