ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МАРИО ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА-0199/07.03.2019 г. e прекратено Разрешение №  АП-1700/15.06.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-запад, Община Несебър, ПИ-51500.506.291, издадено на „МАРИО ФАРМА“ ООД, ЕИК 201957450 и с ръководител магистър-фармацевт Маргарита Костадинова Николова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.