ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „М и С ФАРМА ГРУП“ ООД

Със заповед № ЗОА-0231/14.03.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1533-1/23.08.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг - Запад“, административна сграда с идентификатор 51500.507.127.1, УПИ XVII-368, кв. 34, издадено на „М и С ФАРМА ГРУП“ ООД, с ръководител маг.- фарм. Салвия Валентинова Кирякова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.