ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЖИМАР-ЖИВКА ДЖЕЛЕПОВА“

Със заповед № ЗОА-0162/26.02.2019 г. е прекратено Разрешение № 631-1/30.09.2011г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Младост- 2“, бл. 260, магазин № 9 издадено на ЕТ „Жимар – Живка Джелепова“ с ръководител маг.-фарм. Живка Пенева Джелепова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg