ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ТЕДИ 2002“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0163/26.02.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-337-1/10.10.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 5, ДКЦ- VI , издадено на „ТЕДИ 2002“ ЕООД, с ЕИК: 115662480  и с ръководител магистър-фармацевт Стилияна Николаева Ангелова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg