ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ ”ЦВЕТЕ-БОРЯНА ПОПОВА“

Със заповед № ЗОА-0175/27.02.2019 г. е прекратено Разрешение № 5378-НА/01.08.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. “Дедеагач“, бл. 60 А, зад вх. Е издадено на ЕТ „ЦВЕТЕ – БОРЯНА ПОПОВА“, ЕИК 130468785 и с ръководител магистър-фармацевт Боряна Цветанова Попова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg