ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМИНА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0257/25.03.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-1738/18.09.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Никола Габровски“ № 20 в XV – ТД ДКЦ, издадено на „Фармина” ЕООД с ръководител маг. - фарм. Любка Мирчева Гугова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg