ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „КАТЯ ГАРАБЕТОВА - 47“

Със заповед № ЗОА-0279/08.04.2019 г. е прекратено Разрешение № 5353-НА/30.07.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Крумовград, ул. „Трети март“ № 2, издадено на ЕТ „КАТЯ ГАРАБЕТОВА - 47“, с ръководител маг. - фарм. Катя Георгиева Гарабетова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg