ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АЛТЕА-2005“ ООД

Със заповед № ЗОА-0298/16.04.2019 г. e отнето Разрешение № 1049/20.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Деян Белишки“ № 58, издадено на  „АЛТЕА-2005“ ООД, с ръководител магистър-фармацевт Анна Кирилова Ниновска,  като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg