ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЦВЕТАНА ХРИСТОВА“

Със заповед № ЗОА-0313/19.04.2019 г. e отнето Разрешение № 612/23.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Плевен, ул. „Незабравка“ № 7, с ръководител магистър-фармацевт Цветана Христова Панчева, издадено на ЕТ „ЦВЕТАНА ХРИСТОВА“ ЕИК 114072158, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия“, ул. „Незабравка“ № 7, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg