ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „ИЛКА ИЛИЕВА“

Със заповед № ЗОА-0362/16.05.2019 г. e отнето Разрешение № 5145-НА/10.04.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Падеш, община Благоевград издадено на ЕТ „ИЛКА ИЛИЕВА“, с ЕИК:101128235 и с ръководител помощник-фармацевт Илка Димитрова Илиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg