ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „НАДКА ЧАПКЪНОВА“

Със заповед № ЗОА-0363/16.05.2019 г. е прекратено Разрешение № 6363-НА/17.11.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Селище, община Благоевград, кв. 20, п. IV, издадено на ЕТ „НАДКА ЧАПКЪНОВА“, ЕИК: 101534925, и с ръководител помощник-фармацевт Надка Радкова Чапкънова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg