ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АХА ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА-0740/22.08.2019 г. се спира експлоатацията на търговски обект-аптека на адрес: гр. Созопол, ул. „Републиканска“, сграда № 7, обект 11, с Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти № АП-1519/15.6.2017г. на Изпълнителния Директор на ИАЛ, издадено на „АХА ФАРМА“ ООД до отстраняване на нарушенията по чл. 287, ал. 1, алт. 2 и по чл. 288, ал. 1 от ЗЛПХМ.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg