ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЛЕКАРНА” ООД

Със заповед № ЗОА-0387/31.05.2019 г. е заличено от Списъка на лицата, които извършват търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание, публикуван на интернет страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата на www.bda.bg „ЛЕКАРНА” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п. код 1680, район Красно село, ул. „Топли дол“ № 11, вх. В, ет. 3, ап. 9, с издадено Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти № АП-1561/29.8.2017, адрес на аптеката в гр. София, район Красно село, ул. „Хубча“ № 7 и електронен адрес на аптеката: http://www.Homepharma.bg

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg