ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО АДРИАНА СТЕФАНОВА ПОПОВА

Със заповед № ЗОА-0709/13.08.2019 г. e прекратено  Разрешение № 2216-НА/10.05.1999 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 42, издадено на маг.-фарм. Адриана Стефанова Попова, с ръководител маг.-фарм. Адриана Стефанова Попова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg