ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЛИЛИЯ - 07“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0542/25.07.2019 г. e прекратено Разрешение № 583/10.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Христо Ботев“ № 4, издадено на маг.-фарм. Лилия Димитрова Данова, регистрирана като ЕООД „ЛИЛИЯ - 07“ , с ръководител маг.-фарм. Лилия Димитрова Данова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg