ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕЛЕОНОРА ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0537/22.07.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1157-3/17.12.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Радиново, община Марица, ул. „Пета“ № 17, издадено на „ЕЛЕОНОРА ФАРМ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Весела Петрова Ангелова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg