ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „РИЛАФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0518/17.07.2019 г. e прекратено Разрешение № АП - 1729/23.08.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Краище, община Белица, ул. „Дванадесета“ № 5, издадено на „РИЛАФАРМ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Борис Александров Хаджиценев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg