ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „ЦИФАРМ – ЦВЕТАНКА НЕСТОРОВА“

Със заповед № ЗОА-0488/01.07.2019 г. e прекратено Разрешение № 5845 - НА/13.03.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Ветрино, област Варна, ул. „Георги Сава Раковски“ № 27, издадено на ЕТ „ЦИФАРМ – ЦВЕТАНКА НЕСТОРОВА“, с ръководител маг.-фарм. Цветанка Кирилова Несторова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg